obchod@kostickylega.cz  +420 602 312 854
 stavebnice
Dle série
Dle věku
U nás je možné platit pomocí

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen "GDPR"

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je fyzická osoba :

Ing. Petr Stejskal

Ostromečská 437/9

130 00 Praha 3

 IČO: 48318752

 (dále jen "správce")

Kontaktní údaje správce:

Provozovatelem webových stránek www.kostickylega.cz je fyzická osoba Ing. Petr Stejskal dle výpisu ze ŽL vydaném MČ Praha 3, dne 1.9.1993 pod Č.j. : ŽO/4210/93/Pá

IČ: 48318752, DIČ: CZ5912120445.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme vyplněním údajů na našich stránkách pro potřeby zpracování objednávky, které vyplňujete dobrovolně a bez nátlaku na webových stránkách  www.kostickylega.cz.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Zjednodušeně řečeno, správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dále za účelem:

  1. Marketingové účely

Pro marketing evidujeme minimální údaje a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček. V objednávkovém či registračním formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním novinek e-mailem, budeme Vás pravidelně (cca 2x-3x za rok) informovat o akcích, novinkách, slevách, apod. Kdykoliv lze tento souhlas změnit.

  1. Obchodní účely

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefonní kontakt, email, číslo platební karty, číslo účtu, popř. IČO, název firmy). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na Vámi uvedenou adresu. S každým přepravcem máme uzavřenou smlouvu a dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR. Vaše údaje, jakožto zákazníka, budeme  zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsou osoby či subjekty podílející se na dodání zboží (služeb) a realizaci plateb na základě smlouvy, což je Česká pošta, přepravní služba DPD, Česká spořitelna a.s.,Balíkobot s.r.o., AXIMA. Spol. s r.o., Heureka Group a.s. (dotazník spokojenosti s nákupem) a dále osoby zajišťující provozování e-shopu a marketingu (IMP Net s.r.o.).

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovních povinností se správcem. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dále máte právo podat stížnost u ÚOOÚ v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Na požádání Vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze. Adresa pro kontakt je obchod@kostickylega.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Jako správce Vašich osobních údajů prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Kupující s těmito podmínkami, platnými a účinnými, v okamžiku odeslání objednávky souhlasí, a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito podmínkami o ochraně osobních údajů seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky pro ochranu osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.